Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 2023-2024

Mateřská škola Drslavice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

Drslavice 175, 687 33

IČ: 75023571, mobil: 774 770 309, e-mail: msdrslavice@post.cz

_________________________________________________________________________________

 

Č.j.: MŠ – 07/2023

Spisový znak / Skartační znak: 2.2/ A5

Vypracovala: Bc. Radmila Zahradníková, ředitelka školy

Schválila: Bc. Radmila Zahradníková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne: 27.4.2023

Nabývá účinnosti od: 1.9.2023 do 31.8.2024

Počet příloh: 1

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Ředitelka Mateřské školy Drslavice v souladu se zákonem 561/2004, §123 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst.1 až 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

stanovuje

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 na 300,- Kč

 

Výpočet pro stanovení úplaty: tabulka je přílohou

Výše neinvestičních nákladů za rok 2022

          367 508  Kč

Průměrné měsíční náklady

           30 625  Kč

Měsíční náklady na 1 dítě

            1 531  Kč

50% nákladů na dítě

             765  Kč

Skutečná výše měsíční úplaty

             300  Kč

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

 

 • Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. 9. pět a více let a předškolní vzdělávání je pro ně povinné, mají toto bezúplatné ( § 123, odst. 2, školský zákon, v platném znění).

 

 • Bezúplatné vzdělávání platí i pro děti s odkladem povinné školní docházky (§ 123, školský zákon, v platném znění). Předškolní vzdělávání zůstává nadále povinné.

 

 • Pro děti uvedené v § 16, odst. 9, školský zákon, je předškolní vzdělávání bezúplatné vždy.

 

 • Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300,- Kč měsíčně (vyhláška č. 43, § 6, odst.2, o předškolním vzdělávání, v platném znění).

 

 • Úplata je splatná vždy 15. dne příslušného měsíce. Platba úplaty za předškolní vzdělávání probíhá trvalým příkazem z účtu ve prospěch uvedené organizace: 86 – 3948600207/0100.

Osvobozen od úplaty je:

 

 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5);
 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči;
 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče 7) pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

      5) § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

      6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

      7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., v platném znění

 

 • Zákonní zástupci dítěte, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o

      osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost aktuálním potvrzením.

      V případě pobírání opakující se dávky v hmotné nouzi se osvobození vztahuje vždy na dobu

       Jednoho kalendářního měsíce             

      O osvobození v  konkrétních případech rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy

      (§ 165, odst. 2, písm. i, školského zákona, v platném znění).

 

 • Zákonným zástupcům dítěte, které nebude celý měsíc docházet do mateřské školy ze závažných důvodů, může být výše úplaty za školné snížena maximálně na polovinu na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte ředitelce školy.

 

 • Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

 

 • Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona, v platném znění, nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

 

 • Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném  termínu a zákonní zástupci si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy ( § 35, odst. D, školský zákon, v platném znění).

 

 • Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§ 35, odst. 2, školský zákon, v platném znění).

 

 • Za měsíc červenec a srpen se úplata za předškolní vzdělávání platí jako za jeden měsíc .

 

 • Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

 

 • V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

 

 • Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních

       nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

 

   V Drslavicích, dne 8. 5. 2023

 

                                                                         Bc. Radmila Zahradníková

                                                                           ředitelka MŠ Drslavice

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Mateřská škola Drslavice, příspěvková organizace,

okres Uherské Hradiště

 

Pokyny ředitelky MŠ k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 

 

VÝPOČET VÝŠE ÚPLATY NA ŠKOLNÍ ROK

2023/2024

 

 

Výše neinvestičních nákladů za rok 2022                              367 508 Kč

Průměrné měsíční náklady                                                        30 625 Kč

Průměrný počet zapsaných dětí                                                    20 dětí

Náklady na jedno dítě měsíčně                                                    1531 Kč   

50% nákladů                                                                                765,50 Kč

 

Výše základní částky úplaty za předškolní vzdělávání činí 765,00 Kč.

 

Výpočet průměrného počtu zapsaných dětí:  k 31. 8. 2022  –  19 dětí

                                    k 1. 9. 2022  –   21 dětí

     

(8 x 19) + (4 x 21)    průměrný počet dětí  je  20

      12

        

Výše základní částky úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Drslavice se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce, viz. výše uvedený výpočet, tj. na částku

 

300,- Kč měsíčně

pro školní rok 2023/2024

 

 

Drslavice 8.5.2023                                                    Bc. Radmila Zahradníková

                                                                                               Ředitelka školy