Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní družiny

Mateřská škola Drslavice

Příspěvková organizace

Okres Uherské Hradiště

IČO: 75023571, tel.: 774 770 309

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnitřní řád školní družiny

Účinnost od: 1.9. 2020

 

Obecná ustanovení

 

Řád školní družiny určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky školní družiny.

Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č.561/2004Sb. (školský zákon) a vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

 

Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

 

Práva žáků

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která  byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována   Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

1.      Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.

2.      Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu   myšlení a vyznání.

3.      Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.

4.      Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

 

Žáci mají právo:

1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou.

2. Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

3. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

4. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

5. Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

6. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

 

Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni

1. Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.

3. Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.

4. Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.

5. Chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností

organizovaných školní družinou.

6. Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.

7. Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví.

 

8. Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.

9. Žáci nesmějí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen

10. Žáci nesmějí nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách, za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí.

11. Žáci nesmějí nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob,

12. Žáci nesmějí pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby,

13. Žáci nesmějí před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD.

14. V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí  požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny  nebo na akci pořádanou školní družinou  pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.

 Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude se zákonnými zástupci zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

 

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 

 a) Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně

b) Místnost školní družiny i své místo udržují  v čistotě a pořádku

c) Majetek školní družiny chrání před poškozením

d) Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů

e) V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou zákonní zástupci vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

 • Přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Na zápisním lístku zákonní zástupci stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti zákonných zástupců s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem zákonných zástupců.
 • Telefonická nebo ústní dohoda je možná pouze při jednání se zákonnými zástupci žáka. Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy oznámit.
 • Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky
 • Při vyzvednutí žáka ze školní družiny použijí zákonní zástupci žáka telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou odchází žák samostatně do šatny a pak s doprovodem   domů.
 • Příspěvek na pobyt žáka ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání v platném znění na 80.-Kč za měsíc. Tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do školní družiny. Výnosy ze školného budou použity na úhradu nákladů za pomůcky do školní družiny (hračky, drobné vybavení, všeobecný materiál) Úplata je splatná 20.den následujícího měsíce inkasním převodem. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, účetní školy o tomto uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 • S tímto vnitřním řádem ŠD se zákonní zástupci seznámí na www.stránkách školy a žáci se s ním seznámí na začátku docházky do ŠD. Zákonní zástupci svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.
 • Pokud žák zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá zákonným zástupcům. Po domluvě se zákonným zástupcem počká s žákem ve škole, dokud si ho zákonní zástupci nevyzvednou. V případě, že nesežene zákonné zástupce, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o žáka.
 • Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje ředitelka školy.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a  jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1. Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) a příchodu žáků do ŠD přebírá vychovatelka žáky ŠD. Žáky 1. tříd vyzvedává vychovatelka nebo jiná pověřená pracovnice na zastávce v Drslavicích a společně odchází do ŠD.

2. Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

3. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a čas jejich odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá.

4. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (Vyhl. 74/2005 Sb. v platném znění).

5. Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitel školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti žáků a konkrétním podmínkám akce.

6. Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.

7. Pitný režim pro žáky je zajištěn.

 

Provoz a vnitřní režim ŠD

 

Provozní doba školní družiny probíhá od 11,15 do 16,00hod.

O provozu školní družiny rozhoduje ředitelka školy

1. Základní lokalizace školní družiny

 • Školní družina využívá pro svou činnost vlastní prostory, které jsou umístěny v půdní vestavbě mateřské školy Drslavice a návštěvník se do ní dostane prostředním vchodem školní budovy.
 • Svým umístěním, vybavením a uspořádáním odpovídají místnosti určené pro školní družinu plně potřebám žáků mladšího školního věku.

 

2. Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení žáků ze školní družiny

 • Zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností zajišťuje vychovatelka školní družiny.
 • Zákonní zástupci, kteří chtějí přihlásit žáka do školní družiny, musí vyplnit zápisový lístek, který obdrží u vychovatelky. Na základě písemného souhlasu zákonných zástupců odchází žák z družiny samo, nebo je vydáno pouze zákonným zástupcům, popř. osobě, jejíž jméno je určeno v zápisním lístku zákonných zástupců žáka. Přejí-li si zákonní zástupci, aby žák opustil družinu v jiné době, než jaká je uvedena v zápisním lístku, písemně o to musí předem požádat. Písemná žádost musí obsahovat údaj o datu změny a podpis zákonného zástupce. Při zápisu do školní družiny je zákonný zástupce žáka prokazatelným způsobem seznámen s Řádem školní družiny.
 • Žák může být ze školní družiny i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, dlouhodobá svévolná nebo neomluvená absence v docházce       

O těchto skutečnostech jsou informováni zákonní zástupci žáka, jsou písemně vyzváni k návštěvě školy, tam proběhne jednání za účasti ředitelky školy, vychovatelky a zákonného zástupce žáka, o tomto jednání je proveden zápis a poté ředitelka školy rozhodne o dalším postupu, popř. i o vyloučení žáka za školní družiny. O rozhodnutí jsou zákonní zástupci informováni písemně.

 

3. Ustanovení o úplatách zákonných zástupců za pobyt ve školní družině

a) Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

Ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.

Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

b) Činnost školní družiny se po projednání se zřizovatelem v době prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.

4. Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků ze školní družiny, přechod žáků po vyučování do školní družiny a zodpovědnost za žáky v této době

 

 • Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků ze školní družiny jsou dány již při přihlašování žáka do školní družiny, neboť tyto informace musí uvést zákonný zástupce žáka do zápisového lístku, který slouží jako přihláška do školní družiny a zároveň jako základní informace pro vychovatelky.
 • Pokud družinu opouštějí samy, jsou důkladně poučeny o bezpečnosti při odchodu z družiny.
 • Družina zahajuje svůj provoz v 11.15 hod. Žáci přijíždějí do ŠD ve třech časových intervalech 11,15, 12,20, 13,15hod.
 • Bezpečný příchod žáků 1.třídy od autobusové zastávky zajišťuje vychovatelka ŠD, starší žáci dochází do ŠD samy – zodpovědnost přebírají zákonní zástupci žáka a školní družina přebírá jejich zodpovědnost od brány mateřské školy.
 • Žáci si odloží aktovky, oblečení aj. osobní věci, provedou osobní hygienu a odchází do školní jídelny na oběd. Společně také jídelnu opouštějí a vracejí se do družiny k činnostem daným programem družiny.
 • V jídelně školy se žáci řídí Vnitřním řádem jídelny, pokyny vychovatelky školní družiny, pokyny osob, které vykonávají v jídelně dozor, popř. personálu školní kuchyně.

 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině

 

 • Žáci jsou neustále pod dozorem vychovatelek. Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování ve školní družině a pak v průběhu roku, pokud je čeká nová činnost, jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti pro konkrétní práci.
 • Pobyt v tělovýchovné místnosti nebo jiných prostorách budovy se řídí řády těchto prostor.
 • Žáci jsou vedeny k tomu, aby samy upozorňovaly na nevhodné chování svých spolužáků.
 • Dále je-li žák svědkem úrazu jiného žáka, neprodleně nahlásí tuto skutečnost vychovatelce, popř. jiné dospělé osobě, která je nejblíže.

 

6. Užívání dalších prostor školy či jiných prostor k činnosti družiny

 • Družina kromě místností, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, využívá z prostor školy dále místnost pro tělovýchovnou činnost, v areálu školy pak školní zahradu. Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školní družiny a naplánovanými aktivitami dle rozvrhu družiny. I zde se činnost řídí konkrétními pravidly, pokyny a řády učeben.

 

7. Dočasné umisťování žáků ve školní družině, pokud nejsou trvale přihlášeni

 

 • Pokud to místní podmínky umožňují a nebyla by tím překročena hranice pro počet žáků umístěných do jednoho oddělení školní družiny, je možné do družiny krátkodobě umístit i toho žáka, které do ní není přihlášeno k trvalé docházce.

 

8. Pravidla styku se zákonnými zástupci

 • Zákonní zástupci žáků jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkou, která je jim k dispozici vždy v době provozu družiny. V této době je mohou zákonní zástupci také kontaktovat telefonicky, a to na čísle platném pro mateřskou školu  774 770 309 nebo školní jídelnu 775 557 299. Dále je možné si sjednat předem schůzku i v jinou dobu, než jaká byla výše uvedena.
 • Hlavní formou kontaktu mezi zákonným zástupcem žáka a vychovatelkou je zápisní deníček. Důrazně se dodržuje písemná forma komunikace, zvláště v takových případech jako je omlouvání, změna vyzvednutí žáka z družiny apod.
 • Písemná komunikace je nejprůkaznější, proto na ní budeme trvat.

9. Další činnosti organizované školní družinou či pořádané v jejím rámci

 

 • Další činnosti se realizují v zájmových útvarech ( Pohádkové malování, Malý florbalista, Malý modelář, Zdravá výživa, Angličtina s Cookym, Flétnička)

 

   

 

Platnost od  01. 09. 2020                                                             

                                                            Bc. Radmila Zahradníková

Ředitelka MŠ Drslavice