Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokyn k přijímání žáků do ŠD 2022/2023

Mateřská škola Drslavice, příspěvková organizace,

okres Uherské Hradiště

Drslavice 175

687 33

IČO: 75023571, tel.: 774 770 309, e-mail: msdrslavice@post.cz

 

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY

K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/2023

Č.j.: 15/2022

 

Vypracoval dne: 20.5. 2022

Bc. Radmila Zahradníková

          Ředitelka školy

Pokyn nabývá platnosti ode dne:

20.05.2022

 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Dle § 8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

 

Organizace zápisu do ŠD:

  • Žák bude do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt žáka ve ŠD není nárokový a ŠD může být naplněna max. do celkové výše její kapacity, která činí 30 žáků.
  • Zákonní zástupci žáků, kteří navštěvují nebo budou navštěvovat ŠD, obdrží zápisní lístky v týdnu od 6. 6. do 17. 6. 2022
  • V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce zápisní lístek v termínu od 20.6. – 24. 6. 2022 do ŠD.
  • O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy  a vyrozumí o tom zákonné zástupce zveřejněním na www.msdrslavice.estranky.cz a na úředních deskách školy v průběhu posledního týdne měsíce června – žáci budou vyvěšeni pod svými registračními čísly, která obdrží spolu se žádostí o přijetí žáka do ŠD.

Kritéria pro zařazení žáka k pravidelné docházce do ŠD:

1. Žáci budoucího 1. ročníku ZŠ Hradčovice; pravidelná docházka do školní družiny.

2. Žáci budoucího 2. – 3. ročníku ZŠ Hradčovice; pravidelná docházka do školní družiny v uplynulých letech.

3. Žáci budoucího 4. ročníku ZŠ  Hradčovice; pravidelná docházka do školní družiny v uplynulých letech

4. V případě volné kapacity dále žáci budoucího 5. ročníku ZŠ  Hradčovice; pravidelná docházka do školní družiny v uplynulých letech

5. Trvalé bydliště v obci Drslavice

Stanovení pořadí:

Žák není automaticky přijat do ŠD po odevzdání zápisního lístku, ale v souladu s volnou kapacitou budou informování o přijetí žáka jeho zákonní zástupci.

Pořadí přijímaných žáků se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1. k bodu 5.

Poznámky:

Zápisní lístky musí být odevzdány nejpozději do termínu stanoveného vedením školy.

V případě, že v 5. bodu daných kritérií nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky splňující danou podmínku, budou se žáci přijímat dle data narození od nejmladšího k nejstaršímu.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2022/2023

Bc. Radmila Zahradníková, ředitelka školy